Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter

Innehållsförteckning

Syfte

Rätt till information vid insamlande av personuppgifter

Rätt till registerutdrag

Alternativ för begäran av registerutdrag

Rätt till rättelse

Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”

Skyldighet att informera andra personuppgiftsansvariga

Undantag till rätten att bli bortglömd

Rätt till dataportabilitet

Rätt att invända mot behandling

Rätt att motsätta sig automatiserad behandling

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Rätt till skadestånd

Föreningens skyldighet att underlätta den registrerades utövande av rättigheterna

Instruktion för att tillvarata enskildas rättigheter

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär i korthet att de registrerade ska få information om när och hur deras personuppgifter behandlas och ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har de registrerade bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade, eller att få ut eller flytta sina uppgifter. De registrerades rättigheter har utökats, förstärkts och specificerats i dataskyddsförordningen jämfört med personuppgiftslagen.

Under respektive rättighet redogörs för hur föreningen arbetar för att tillvarata de registrerades rättigheter samt för att underlätta de registrerades utövande av rättigheterna.

 • Rätt till information vid insamlande av personuppgifter

 • Rätt till registerutdrag

 • Rätt till rättelse

 • Rätt till radering

 • Rätt till dataportabilitet

 • Rätt att invända mot behandling

 • Rätt att motsätta sig automatiserad behandling

 • Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

 • Rätt till skadestånd

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att förtydliga hur föreningen arbetar för att tillvarata de registrerades rättigheter avseende personlig integritet och dataskydd.

Rätt till information vid insamlande av personuppgifter

Information till de registrerade är en viktig del av integritetsskyddet. Föreningen har en skyldighet att ge klar och tydlig information till de registrerade (medlemmar, förtroendevalda, funktionärer, ledare etc.) vid insamling av personuppgifter.

I nedanstående tabell sammanställs den information som föreningen är skyldiga att tillhandahålla vid insamlandet av personuppgifter. Informationsskyldigheten skiljer sig beroende på om insamlandet av personuppgifter sker från den registrerade eller från någon annan.

Information om När personuppgifter samlas in från den registrerade När personuppgifter samlas in från annan
Personuppgiftsansvarige JA JA
Dataskyddsombudet JA JA
Ändamålen JA JA
Rättslig grund JA JA
Kategorier av personuppgifter NEJ JA
Intresse vid intresseavvägning JA JA
Mottagarna JA JA
Tredjelandsöverföringar JA JA
Lagringstid JA JA
De registrerades rättigheter JA JA
Rätten att återkalla ett samtycke JA JA
Rätten att inge klagomål till Datainspektionen JA JA
Uppgiftsskyldighet enligt avtal eller lag JA NEJ
Automatiserat beslutsfattande JA JA
Källa varifrån uppgiften har hämtats NEJ JA

Den information som ges till registrerade i samband med insamling återfinns i Integritetspolicyn.

Rätt till registerutdrag

Den registrerade har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av personuppgifter som gäller den registrerade. Föreningen ska på begäran av registerutdrag förse den registrerade med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som den registrerade begär får föreningen ta ut en rimlig avgift på grundval av de administrativa kostnaderna. Om den registrerade gör begäran i elektronisk form ska informationen tillhandahållas i ett elektroniskt format som är allmänt använt, om den registrerade inte begär något annat. Registerutdraget ska tillhandahållas utan onödigt dröjsmål och senast inom en månad.

I nedanstående tabell sammanställs den information som föreningen är skyldig att tillhandahålla vid begäran om registerutdrag.

Information om Den registrerades rätt till registerutdrag
Ändamålen JA
Kategorier av personuppgifter JA
Mottagarna JA
Tredjelandsöverföringar JA
Lagringstid JA
De registrerades rättigheter JA
Rätten att inge klagomål till Datainspektionen JA
Automatiserat beslutsfattande JA
Källa varifrån uppgiften har hämtats JA

 

Alternativ för begäran av registerutdrag

Den registrerade kan begära registerutdrag via e-post till föreningens mejladress styrelsen@snattringesk.se. Den registrerade kan även via ”Min sida” i IdrottOnline begära ett registerutdrag av de uppgifter som finns på IdrottOnline. Funktionen har arbetats fram för att underlätta för den registrerade att utöva sina rättigheter avseende dataskydd och personlig integritet.

Rätt till rättelse

Den registrerade har rätt att begära att föreningen utan onödigt dröjsmål rättar felaktiga personuppgifter som rör honom eller henne. Med beaktande av ändamålet med behandlingen, ska den registrerade ha rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter, bland annat genom att tillhandahålla ett kompletterande utlåtande. 

Den registrerade kan begära rättelse via e-post till medlem@snattringesk.se eller genom att ringa ordföranden.

Rätt till radering ”rätten att bli bortglömd”

Under vissa omständigheter har den registrerade rätt att bli bortglömd. Föreningen är skyldig att utan onödigt dröjsmål radera personuppgifter om något av följande gäller:

 • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för
 • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och denne återkallar samtycket
 • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och den enskilde motsätter sig att uppgifterna behandlas
 • Om den enskilde motsätter sig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än den enskildes intresse
 • Om personuppgifterna har behandlats olagligt
 • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn och har samlats in i samband med att barnet skapar en profil i ett socialt nätverk

 

Skyldighet att informera andra personuppgiftsansvariga

Om föreningen har offentliggjort personuppgifter och enligt ovanstående förutsättningar är skyldig att radera personuppgifterna, ska föreningen med beaktande av tillgänglig teknik och kostnaden för genomförandet vidta rimliga åtgärder, inbegripet tekniska åtgärder, för att underrätta andra personuppgiftsansvariga som behandlar personuppgifterna om att den registrerade har begärt att de ska radera eventuella länkar till, eller kopior eller reproduktioner av dessa personuppgifter.

 

Undantag till rätten att bli bortglömd

Rätten att bli bortglömd ska inte gälla i den utsträckning som behandlingen är nödvändig av följande skäl:

 • För att utöva rätten till yttrande- och informationsfrihet.
 • För att uppfylla en rättslig förpliktelse eller för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som är ett led i myndighetsutövning.
 • För skäl som rör ett viktigt allmänt intresse på folkhälsoområdet.
 • För arkivändamål av allmänt intresse, vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller statistiska ändamål, i den utsträckning som rätten att bli bortglömd sannolikt omöjliggör eller avsevärt försvårar uppnåendet av syftet med den behandlingen.
 • För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Den registrerade kan begära att bli radrerad via e-post till medlem@snattringesk.se eller genom att ringa ordföranden.

Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter har den registrerade rätt att få ut och överföra egna personuppgifter till annan personuppgiftsansvarig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Följande förutsättningar gäller för rätten till dataportabilitet:

 • Uppgifterna har tillhandahållits av den registrerade (eller genererats av den registrerades agerande),
 • Behandlingen sker med stöd av samtycke eller avtal
 • Behandlingen sker automatiserat
 • Om mer än en registrerad berörs inom en viss uppsättning personuppgifter, bör rätten att erhålla personuppgifterna inte inverka på andra registrerades rättigheter och friheter enligt dataskyddsförordningen.

Rätten till dataportabilitet gäller inte vid behandling som stödjer sig på allmänt intresse och myndighetsutövning.

I de fall det är tekniskt möjligt, bör den registrerade ha rätt till direkt överföring av personuppgifterna från en personuppgiftsansvarig till en annan.

Den registrerade kan begära att få ut och överföra sina personuppgifter via e-post till medlem@snattringesk.se eller genom att ringa ordföranden. Den registrerade kan få ut och överföra sina personuppgifter i ”Min sida” i IdrottOnline. Funktionen har arbetats fram för att underlätta för den registrerade att utöva sina rättigheter avseende dataskydd och personlig integritet.

Rätt att invända mot behandling

Den registrerade har rätt att invända mot behandling som grundas på allmänt intresse, myndighetsutövning eller intresseavvägning. Om den registrerade har invänt mot sådan behandling, ska en ny prövning göras utifrån den registrerades situation.

Behandlingen måste upphöra om inte föreningen kan visa på tvingande berättigade skäl eller behandlingen sker för rättsliga anspråk. Exempel på tvingande berättigade skäl är att behandlingen är gynnsam för samhället i stort, ex. forskning för att förutse spridning av sjukdomar.

Om en registrerad invänder mot behandling som avser direkt marknadsföring måste behandlingen upphöra.

Den registrerade kan invända mot föreningens behandling via e-post till medlem@snattringesk.se eller genom att ringa ordföranden.

Rätt att motsätta sig automatiserad behandling

Den registrerade har rätt att inte bli föremål för beslut som grundas enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, vilka får rättslig eller liknande effekt.

Automatiserade beslut är endast tillåtna om det är nödvändigt för fullgörande av avtal med den registrerade, vid stöd i lagstiftning eller om föreningen har ett uttryckligt samtycke.

Den registrerade kan motsätta sig automatiserad behandling via e-post till medlem@snattringesk.se eller genom att ringa ordföranden.

Rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet

Den som anser att någon behandlar uppgifter om honom eller henne i strid med dataskydds­förordningen kan lämna in ett klagomål till Datainspektionen. Datainspektionen tar del av alla klagomål och bedömer om tillsyn ska inledas och lämnar därefter besked till den som fört fram klagomålet. Datainspektionen måste meddela om tillsyn ska inledas eller inte inom tre månader efter att ha tagit emot klagomålet. Om den klagande inte får besked inom den tiden, kan klaganden vända sig till domstol för att begära besked.

Rätt till skadestånd

En person som har lidit skada på grund av att vederbörandes personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen kan ha rätt till skadestånd av den eller de personuppgiftsansvariga som medverkat vid behandlingen.

Ett personuppgiftsbiträde kan också bli skadeståndsansvarigt om denne har brutit mot de bestämmelser som specifikt riktar sig till biträden eller har behandlat uppgifter i strid med den ansvariges instruktioner.

Den enskilde kan begära skadestånd från den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Den som lidit skada har i princip rätt att få ersättning för hela skadan av antingen den personuppgiftsansvarige eller personuppgiftsbiträdet. Den personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträdet får sedan i sin tur reglera detta sinsemellan. En personuppgiftsansvarig eller ett biträde har dock ingen skyldighet att betala ersättning om de kan visa att de inte på något sätt är ansvariga för skadan.

Föreningens skyldighet att underlätta den registrerades utövande av rättigheterna

Föreningen har en skyldighet att underlätta utövandet av rättigheterna. För att underlätta de registrerades utövande av rättigheterna kan de begära hjälp via medlem@snattringesk.se eller vända sig till föreningens revisorer.

Uppdaterad senast: 2018-05-28 12:17:25 av Patrik Äppelgran

Skapad: 2018-05-24 14:36:47 av Mikael Nilsson